Klauzula Informacyjna RODO Hotel LITWIŃSKI ***

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Litwiński Transport-Sprzęt-Budownictwo sp. z o. o. z siedzibą w Tęgoborzy, ul. św. Krzysztofa 26, w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową lub gastronomiczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Podanie danych jest dobrowolne.
Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Odbiorcami danych mogą być operatorzy pocztowi, przewoźnicy, organy administracji państwowej.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem pod adresem k.michalik@litwinski.pl

Informacja o tej klauzuli zamieszczona jest w recepcji hotelu Litwiński ul. Św. Krzysztofa 5, 33-312 Tęgoborze